Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел първи

Общи правила

Чл. 5

 1. (1) Всеки участник в движението по пътищата:
  1. 1. с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди;
  2. 2. трябва да опазва околната среда като не изхвърля и не оставя на пътя предмети или вещества, както и да вземе мерки за отстраняването им или за предупреждаване на останалите участници в движението, когато това ги застрашава;
 2. (2) Водачът на пътно превозно средство е длъжен:
  1. 1. да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства;
  2. 2. с управляваното от него превозно средство да не затруднява другите участници в движението и живеещите в крайпътните имоти повече отколкото обстоятелствата налагат това, като в частност се стреми да не създава излишен шум и прах, а водачът на моторното превозно средство и да ограничава замърсяването на околната среда от отработените газове на моторното превозно средство.

Чл. 6

 1. Участниците в движението:
  1. 1. съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка
  2. 2. изпълняват разпорежданията на лицата, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, независимо от светлинните сигнали, пътните знаци, маркировката на пътя и правилата за движение.

Чл. 7

 1. (1) Когато има несъответствие между сигналите на регулировчика и светлинните сигнали или пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със сигналите на регулировчика.
 2. (2) Когато има несъответствие между светлинните сигнали и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със светлинните сигнали.
 3. (3) Когато има несъответствие между пътните знаци и маркировката на пътя, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътните знаци.
 4. (4) Когато има несъответствие между пътен знак, поставен на преносима стойка върху платното за движение, и останалите пътни знаци, участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътния знак, поставен на преносимата стойка.

Чл. 8

 1. (1) Водачите на пътни превозни средства използват дясната половина на пътя по посока на движението си, освен в случаите, когато с пътен знак или със светлинен сигнал е указано нещо друго.
 2. (2) Когато на дадено място от пътя едновременно е разрешено преминаването на нерелсови и релсови пътни превозни средства, водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да пропусне релсовото пътно превозно средство,.независимо от неговото местоположение и посоката на движение.

Чл. 9

 1. (1) По пътищата, отворени заобществено ползване, е забранено движението на верижни машини и използването на гуми с шипове. Движение на пътни превозни средства с вериги за сняг е разрешено само когато пътните условия изискват това.
 2. (2) Поставянето на предмети или извършването на дейност в обхвата на пътя, несвързани с предназначението му, може да става само след разрешение от стопанина на пътя.
Глава втора
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на