Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел осемнадесети

Особени правила за движение за някои участници в движението.

Чл. 79

 1. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни:
  1. 1. спирачки;
  2. 2. звънец и да няма друг звуков сигнал;
  3. 3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад;
  4. 4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.

Чл. 80

 1. Водачът на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.

Чл. 81

 1. На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено:
  1. 1. да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;
  2. 2. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите, с които контролира превозното средство;
  3. 3. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;
  4. 4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
  5. 5. да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци; тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.

Чл. 82

 1. Забранено е движението на велосипедисти в група за тренировка, ако пред и зад групата няма придружители с автомобил или мотоциклет.

Чл. 83

 1. (1) Тегленето на повредено моторно превозно средство се извързва с гъвкава връзка, с твърда връзка или от автомобил със специално приспособление.
 2. (2) Тегленото на повредено моторно превозно средство с допустима максимална маса над 5 тона се извършва само с твърда връзка или от специален автомобил.
 3. (3) Водачите на теглещото и на тегленото моторно превозно средство са длъжни да съгласуват предварително помежду си сигнали за взаимно разбиране по време на движение и по-специално - сигнала за спиране.

Чл. 84

 1. При теглене разрешената максимална скорост на движение е 40 км/ч, а при теглене с твърда връзка по автомагистрала - 70 км/ч.

Чл. 85

 1. (1) При теглене с твърда връзка тегличът трябва да е с дължина от 2 до 4 метра и да е оцветен напречно с червени и бели ивици. Тегленото моторно превозно средство трябва да бъде с изправна кормилна уредба.
 2. (2) При теглене с гъвкава връзка дължината й трябва да бъде от 4 до 6 метра и поне на две места да бъде сигнализирана с червен флаг. Тегленото с гъвкава връзка моторно превозно средство трябва да има изправна кормилна и спирачна уредба.

Чл. 86

 1. По време на движение теглещото моторно превозно средство трябва да бъде с включени къси светлини, а тегленото - с включен авариен сигнал или с поставен отзад предупредителен светлоотразителен триъгълник. При движение през нощта или в условията на намалена видимост и при неизправна осветителна уредба тегленото моторно превозно средство трябва да има отзад в лявата страна червена светлина.

Чл. 87

 1. Забранено е:
  1. 1. превозването на пътници в тегленото моторно превозно средство;
  2. 2. тегленето на двуколесни пътни превозни средства и на мотоциклети с кош и използването им за теглене;
  3. 3. тегленето на моторно превозно средство от моторно превозно средство с ремарке или обратното;
  4. 4. тегленето при намалена видимост под 50м;
  5. 5. тегленето с гъвкава връзка по хлъзгав път.

Чл. 88

 1. Организирани шествия и състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, могат да се провеждат само след разрешение на стопаните на пътя и след предварително съгласуване на маршрутите, условията и времето на провеждането им с органите на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 89

 1. Движението на шествия се извършва в колона по най-дясната свободна пътна лента. Широчината на колоната не може да бъде по-голяма от широчината на една пътна лента за движение.

Чл. 90

 1. Забранява се на останалите участници в движението да пресичат шествието.

Чл. 91

 1. (1) Моторни превозни средства със специален режим на движение са автомобилите и мотоциклетите, които при движението си подават едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал.
 2. (2) Специалният режим на движение се ползва само при необходимост.
 3. (3) Моторни превозни средства със специален режим на движение ползват: Спешната медицинска помощ. Противопожарната охрана, Националната полиция, Народното събрание, други служби от Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи, Националната служба за охрана и службите за контрол по този закон на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната.

Чл. 92

 1. (1) Водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение може:
  1. 1. да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно;
  2. 2. да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма да застраши нечий живот или имущество;
  3. 3. да не се съобразява с организацията на движението, когато това се отнася до посока на движение и завиване в определени направления;
  4. 4. да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на този закон; през това време той може да подава само светлини сигнали.
 2. (2) Разпоредбите на ал. 1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили от задължението да управляват по безопасен начин.
Предишен раздел
Начало
Следващ раздел


Спаси, дари на