Закон за движение по пътищата

Глава втора

Правила за движение по пътищата

Раздел двадесет и четвърти

Особени правила при превоз на пътници и товари.

Чл. 126

 1. При превозване на товари масата на натовареното пътно превозно средство не трябва да надвишава максимално допустимата маса, отразена в свидетелството му за регистрация.

Чл. 127

 1. (1) Превозваните товари трябва
  1. 1. да не създават опасност за участниците в движението;
  2. 2. да бъдат укрепени и да не се влачат по пътя;
  3. 3. да не ограничават видимостта на водача и да не нарушават устойчивостта и управляемостта на пътното превозно средство;
  4. 4. да не закриват светлините, сигналните устройства, опозна-вателните знаци, табелите с регистрационни номера, огледала-та за виждане назад и сигналите, подавани с ръка.
 2. (2) Товарите, които може да бъдат разпилени, както и тези, които блестят и създават опасност от заслепяване, трябва да бъдат покрити.
 3. (3) Когато товарът излиза отстрани на най-издадената част от превозното средство с повече от 0,20 метра, а отпред или отзад - с повече от 1 м, товарът се обозначава с червен флаг, а при движение през нощта - с бял светлоотразител или с бяла светлина отпред и с червен светлоотразител или с червена светлина отзад.

Чл. 128

 1. Когато по време на превозването товарът падне изцяло или частично на пътя, водачът е длъжен да вземе необходимите мерки за сигнализиране на товара и на пътното превозно средство и за почистване на пътното платно.

Чл. 129

 1. Опасните товари се опаковат, етикират, маркират и превозват съгласно изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (АОП),( „Държавен вестник", бр. 73 от 1995 г.)

Чл. 130

 1. (1) Максимално допустимата скорост на движение на моторни превозни средства, превозващи опасен товар в населено място, е 40 км/ч., извън населено място - 50 км/ч., и по автомагистрала - 70 км/ч.
 2. (2) Паркирането на пътно превозно средство, което превозва опасен товар, се извършва само на паркинги, определени за тази цел, а когато няма такива - извън платното за движение, най-малко на 200 метра от населено място или от обозначена вододайна зона.

Чл. 131

 1. На водача на пътно превозно средство, което е извънгабаритно или превозва опасен товар, е забранено да престоява на платното за движение и да се движи при намалена видимост под 50 метра.

Чл. 132

 1. При превозване на пътници водачът е длъжен:
  1. 1. да извършва превоза само с предназначени за това пътни превозни средства съобразно товароносимостта, отразена в сви-детелството за регистрация;
  2. 2. преди потегляне да се убеди, че са осигурени всички условия за безопасното им превозване;
  3. 3. да затваря вратите на автобуса, тролейбуса или трамвая преди потеглянето и да не ги отваря по време на движение;
  4. 4. да постави на превозното средство отпред и отзад съответния опознаватблен знак при превозване на организирана група деца; това изискване не се отнася за пътните превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

Чл. 133

 1. (1) Забранява се превозването на по-голям брой пътници от определения в свидетелството за регистрация на моторното превозно средство. Допуска се в лек автомобил да се превозва допълнително на задната седалка още две деца до 7 години или едно до 14 години.
 2. (2) Превозването на деца до 10-годишна възраст е забранено на задната седалка на мотоциклет или мотопед и на предната седалка на лек автомобил, освен ако за детето е поставена допълнителна специална седалка.

Чл. 134

 1. (1) Забранява се превозването на пътници в туристически ремаркета, товарни ремаркета, самоходни шасита, трактори и други селскостопански машини, в каросерията на самосвали и в товарни кошове на мотоциклети.
 2. (2) В каросерията на товарен автомобил може да се превозват лица, които товарят, разтоварват, съпровождат, приемат или предават превозвания товар, като бъде осигурена тяхната безопасност. Броят им за всеки тон полезен товар е по един човек, но не повече от 8. Тези изисквания не се отнасят до моторните превозни средства на Министерството на отбраната.

Чл. 135

 1. Пътниците са длъжни:
  1. 1. да изпълняват указанията на водача и на персонала, обслужващ пътното превозно средство;
  2. 2. да използват обезопасителните колани, предназначени за предните седалки на автомобила;
  3. 3. да поставят на главата си защитна каска, когато пътуват с мотоциклет или с мотопед.

Чл. 136

 1. Могат да не ползват обезопасителни колани:
  1. 1. бременните жени;
  2. 2. лица, чието физическо състояние на позволява употребата на колан;
  3. 3. униформените служители от службите за контрол по този закон - при изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 137

 1. На пътниците е забранено:
  1. 1. да застават в непосредствена близост до водача и да ограничават видимостта му; да стоят на стъпалата или на други опасни места; да отварят вратите по време на движение; да пречат на затварянето им и да се навеждат навън от превозното средство;
  2. 2. да пътуват в моторно превозно средство, извършващо обществен превоз на пътници с облекло и вещи, включително и домашни животни, които могат да замърсят или да наранят другите пътници;
  3. 3. да излизат извън превозното средство, спряно за проверка, без разрешение на контролния орган;
  4. 4. да изхвърлят или да разпиляват предмети или вещества, които създават опасност за движението или замърсяват пътя или околната среда.
Предишен раздел
Начало
Глава трета


Спаси, дари на